پرداخت از طریق بانک ملی
نماد بانک شماره حساب شماره کارت
0339824054002

7004  6031  9972  6037

 

پرداخت از طریق بانک ملت
نماد بانک شماره حساب شماره کارت
5106336661

0679   4480   3379   6104

 

پرداخت از طریق بانک کشاورزی
نماد بانک شماره حساب شماره کارت
809076845

4018   5259   7016   6037

 
      تمامی حساب ها به نام آقاي مهندس عبدالمجيد چمران مي باشد